Regulamin korzystania z Usług OneIN


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi dostępnej pod adresem onein.forcode.pl (zwaną w regulaminie „Usługą OneIN”), która jest dostępna przy użyciu aplikacji drogą elektroniczną (zwaną w regulaminie „Aplikacją OneIN”), wystawioną na platformie dostępnej pod adresem onein.forcode.pl (zwanej w regulaminie „Portalem OneIN”).
2. Właścicielem i Usługodawcą OneIN, Aplikacji OneIN i Portalu OneIN jest Forcode Łukasz Wronkowski-Przybyłowski z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim, NIP: 8771479157, REGON: 367213444 (zwany w regulaminie „Usługodawcą”).
3. Usługa OneIN dostępna jest po zawarciu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą. Zawarcie umowy następuje po rejestracji w Aplikacji OneIN i jest następstwem akceptacji niniejszego regulaminu.

§ 2 Podstawowe definicje

1. Usługodawca (Forcode) – Forcode Łukasz Wronkowski-Przybyłowski.
2. Użytkownik (Klient) – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usługi OneIN.
3. Usługa (Usługa OneIN) – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji OneIN, Platformy OneIN.
4. Aplikacja OneIN – oprogramowanie online dostępne pod adresem onein.forcode.pl, które umożliwia przechowywanie i systematyzowanie danych na Serwerze.
5. Portal OneIN – strona WWW, która umożliwia korzystanie z Usług, dostępna pod adresem onein.forcode.pl.
6. Serwer – serwer, na którym przechowywane są dane z Aplikacji OneIN.
7. Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usługi OneIN, która wykupiła dostęp do Usługi OneIN, co za tym idzie zawarła umowę z Usługodawcą. Wykupienie Usługi OneIN pozwala na korzystanie z Usługi OneIN na jednym stanowisku pracy w danym momencie.
8. Konto – część wydzielonej przestrzeni na Serwerze w Aplikacji OneIN rozróżniane i identyfikowane przez Login oraz zabezpieczone przez Hasło, które należy chronić przed dostępem osób niepożądanych.
9. Konto Testowe – Konto, które jest darmowe przez Okres Testowy określony w niniejszym Regulaminie.
10. Okres Testowy – okres, w którym Usługa jest bezpłatna. Okres ten ustalony jest na 21 dni od momentu aktywacji Konta poprzez maila, jeżeli Usługodawca nie zdecyduje inaczej.
11. Login – unikalna nazwa użytkownika nadawana podczas rejestracji użytkownika. Niezbędna do identyfikacji Użytkownika Aplikacji OneIN i zabezpieczająca Konto Użytkownika.
12. Hasło – hasło użytkownika ciąg znaków w odpowiednim formacie, zabezpiecza dostęp do Konta Użytkownika.
13. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu Konta Użytkownika do Usługi OneIN. Jest ona udostępniona przez Usługodawcę po uprzednim kontakcie, bądź samodzielnie, bezpośrednio ze strony onein.forcode.pl. Wszystkie niezbędne informacje dostępne są pod adresem forcode.pl, a także można je uzyskać mailowo: onein@forcode.pl. W ramach Usługi OneIN należy udostępnić dane niezbędne do Rejestracji.
14. Dane – dane adresowe i inne dane, które są przechowywane przez Użytkownika w ramach Usługi OneIN.

§ 3 Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie do Aplikacji OneIN i Platformy OneIN oraz wszystkich jej elementów (w tym przede wszystkim oprogramowania, kodu źródłowego Aplikacji OneIN, Platformy OneIN, elementów tekstowych i graficznych, jak również funkcjonalnych, a także baz danych) należą do Usługodawcy. Podlegają one ochronie praw autorskich w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Treści, materiały oraz elementy graficzne umieszczone w Portalu OneIN są własnością firmy Forcode. Kopiowanie zawartości Portalu OneIN lub jej części bez pisemnej zgody właściciela serwisu jest zabronione.
3. Wszelkie prawa własności, własności intelektualnej osób trzecich, które nie wynikają z Usługi OneIN, ale są dostępne, są tak samo chronione prawami autorskimi, jak i odpowiednimi prawami o ochronie własności intelektualnej.
4. Materiały dostępne w Aplikacji OneIN i na Platformie OneIN mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji.
5. Użytkownik Usługi OneIN nie nabywa w związku z tym żadnych praw autorskich i pokrewnych.
6. Opinie lub propozycje Użytkowników dotyczące działania Usługi OneIN są dobrowolne. Ich umieszczenie pozwala na wykorzystanie ich przez Usługodawcę bez obowiązku wypłaty wynagrodzenia.

§ 4 Rejestracja

1. Warunki, które należy spełnić, aby móc korzystać z Usług:
a) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Użytkownika
b) zawarcie umowy świadczenia Usług pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem
c) rejestracja Użytkownika w Aplikacji OneIN
d) uiszczenie opłaty za korzystanie z Usług z wyłączeniem Konta Testowego, które na Okres Testowy jest bezpłatne
e) zapoznanie się i akceptacja Polityki Prywatności.

2. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą następuje po rejestracji w Aplikacji OneIN, której wykonanie następuje po stronie Usługodawcy lub Użytkownika ze strony onein.forcode.pl.
3. Po rejestracji Użytkownika przez Usługodawcę w Aplikacji OneIN otrzymuje on Login oraz Hasło. Login jest niezmienny, a Hasło powinno się zmieniać dla bezpieczeństwa danych na Koncie Użytkownika.
4. Po rejestracji Użytkownika poprzez formularz rejestracyjny ze strony onein.forcode.pl, aby Konto zostało aktywowane, należy dokonać weryfikacji poprzez maila otrzymanego na podany podczas rejestracji adres mailowy. Jeżeli Użytkownik nie zweryfikuje Konta poprzez link aktywacyjny w ciągu 7 dni, zostanie ono usunięte nieodwracalnie. W tym celu należy ponownie zgłosić formularz rejestracyjny.
5. Użytkownik zobowiązany jest aktualizować swoje dane. Ma do nich dostęp z panelu Aplikacji OneIN, a także po kontakcie z Usługodawcą.
6. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z nim i zobowiązuje się do przestrzegania go, jak również oświadcza, że dane wprowadzane do Usługi są umieszczane na zasadzie dobrowolnej, zgodnej ze stanem rzeczywistym (prawdą) oraz świadomie. Wszelkie zmiany danych osobowych i o charakterze osobowym, Użytkownik systemu zobowiązuje się niezwłocznie aktualizować.
7. Użytkownik Usługi może korzystać z Konta po poprawnej rejestracji, akceptacji Regulaminu i dokonaniu należytej płatności z wyłączeniem Okresu Testowego.
8. Usługa i Konto Testowe dostępne są w momencie poprawnego zarejestrowania Użytkownika i dokonaniu weryfikacji poprzez maila otrzymanego na podany podczas rejestracji adres lub bez weryfikacji mailowej za pośrednictwem Usługodawcy.
9. Użytkownik przed wykupieniem Usługi OneIN musi poprawnie uzupełnić dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, zatem musi mieć również zarejestrowaną działalność i nadany numer NIP.

§ 5 Wymogi techniczne

1. Do korzystania z Usług Użytkownik musi posiadać urządzenie z dostępem do Internetu z prędkością umożliwiającą płynną pracę w Internecie, jak również zainstalowaną przeglądarkę internetową.
2. Preferowana przeglądarka to Google Chrome z najnowszymi aktualizacjami oraz ekran 22 calowy.

§ 6 Zasady korzystania z Usługi

1. Umowa o korzystanie z Usług OneIN zawierana jest na określony w Usłudze czas trwania Umowy i przedłużana jest po dokonaniu opłaty za kolejny okres Usługi określony w niniejszym Regulaminie.
2. Po otrzymaniu przez Użytkownika Loginu, Hasła i zalogowania się za ich pomocą, Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Usługi OneIN w dowolnym miejscu i czasie, za który została uiszczona odpowiednia Opłata z zastrzeżeniem § 6 ust. 4.
3. Korzystanie z Usługi OneIN obejmuje wyłącznie użytkowanie w zakresie koniecznym korzystania z Usługi.
4. Usługa OneIN może występować jako Okres Testowy, za który opłata nie jest pobierana przez dany Okres Testowy. Po zakończeniu danego Okresu Testowego, jeżeli Użytkownik nie dokona należytej opłaty, Usługa wygasa i Konto Użytkownika staje się nieaktywne i usunięte z bazy danych, bez możliwości odzyskania danych. Jeżeli Użytkownik opłaci Usługę przed wygaśnięciem Konta Testowego, Usługa zostanie przedłużona, a Konto Testowe staje się Kontem.
5. Opłata Usługi po terminie, której zaksięgowanie jest jednoznaczne z datą wpłynięcia opłaty na konto podane na fakturze, nie zwraca Konta Użytkownika i jego danych. W takim przypadku może zostać utworzone nowe Konto Użytkownika.
6. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najlepszej jakości i stabilności wykonywania Usługi OneIN. Jednocześnie nie ponosi on odpowiedzialności za problemy techniczne, przerwy w działaniu Aplikacji OneIN i Portalu OneIN spowodowane siłami wyższymi lub działaniem podmiotów trzecich, które są nieuprawnione.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości czasowego zaprzestania świadczenia Usługi, dostępu do Aplikacji OneIN, czy Portalu OneIN, w wyjątkowych przypadkach, bez konieczności informowania Użytkowników, w celu poprawy działania, stabilności, czy naprawienia błędów. W związku z tym Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości korzystania z Usługi OneIN, dostępu do Aplikacji OneIN, czy Portalu OneIN, spowodowaną aktualizacjami, wprowadzaniem zmian czy nowych rozwiązań w ramach Usługi OneIN. Nie ponosi również odpowiedzialności za okresowe utrudnienia lub niemożliwość korzystania z Usługi OneIN, które mogą być spowodowane pracami konserwacyjnymi lub aktualizacjami. Usługodawca nie ponosi zatem z tego tytułu odpowiedzialności wobec Użytkowników. W miarę możliwości, o wszelkich utrudnieniach w dostępie do Usługi OneIN, Aplikacji OneIN czy Portalu OneIN, Usługodawca poinformuje w Aplikacji OneIN, Portalu OneIN lub na stronie Usługodawcy. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby przerwy w dostępie do Usługi odbywały się w godzinach nocnych (22:00 – 06:00).
9. Usługodawca zapewnia ochronę danych na Koncie Użytkownika przed dostępem osób trzecich, z zastrzeżeniem osób upoważnionych przez Użytkownika.
10. Użytkownik otrzymuje Login i Hasło, które chronią dostęp do Aplikacji OneIN i danych Użytkownika.
11. Hasło Użytkownika można w każdej chwili zmienić w panelu Aplikacji OneIN. Dla bezpieczeństwa danych zalecane jest, aby hasło zmieniać co miesiąc.
12. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Loginu i Hasła oraz za wszelkie przypadki korzystania z Konta osób nieuprawnionych lub osób, które mogłyby wyrządzić szkody korzystając z Konta.
13. W sytuacji, gdy następuje podejrzenie, że Login lub Hasło mogło przedostać się w niepowołane posiadanie osób trzecich, należy natychmiast zmienić Hasło lub skontaktować się z Usługodawcą w celu zablokowania Konta.
14. Usługodawca ma prawo zablokować lub usunąć całkowicie Konto Użytkownika, bez możliwości odzyskania danych, w dowolnym momencie, w którym nastąpi naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności, gdy Usługodawca wykryje podejrzany ruch zakłócający pracę Aplikacji OneIN lub Portalu OneIN, uszkodzenia, zniszczenia, czy utrudnienia dostępu, a także podanie fałszywych danych, czy zmianę danych informatycznych powodujących zakłócenia w pracy systemu informatycznego.
15. Po wykupieniu odpowiedniego pakietu Użytkownik Aplikacji OneIN ma dostęp do funkcji powiadomienia SMS o wizytach. Jednak, gdy liczba SMS w pakiecie zostanie wyczerpana, powiadomienia SMS nie będą wysyłane. Należy w takim wypadku dokupić pakiet SMS, jednak nie zapewnia to wysłania powiadomień SMS o wizytach, dla których zabrakło wcześniej pakietu powiadomień SMS.
16. Po wykupieniu odpowiedniego pakietu Użytkownik Aplikacji OneIN posiada dostęp do pewnej puli powiadomień SMS o wizytach i może je wykorzystać do końca ważności Konta OneIN i wyłącznie do celów powiadomień o wizycie. W odpowiednim pakiecie pula comiesięcznego pakietu SMS jest naliczana całościowo i jednorazowo w momencie wykupienia i zaksięgowania wpłaty za pakiet. Jednak, gdy pakiet SMS przypominających skończy się przed końcem ważności pakietu Konta, należy dokupić jednorazowy pakiet, gdyż przy „Pozostałej liczbie SMS: 0” przypomnienia SMS o wizycie nie będą wysyłane, dopóki nie zostanie doładowany pakiet SMS. Po upływie ważności Konta Użytkownika OneIN, pozostała niewykorzystana liczba powiadomień SMS przepada.

§ 7 Prawa i obowiązki

1. Użytkownik ma prawo na swoim koncie zarządzać danymi, przeglądać, modyfikować, usuwać i udostępniać je innym, wyłącznie na swoją odpowiedzialność.
2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za publikowane dane na swoim Koncie, za ich modyfikację, usuwanie czy jakiekolwiek inne operacje na danych czy treści na swoim Koncie.
3. Użytkownik może wykorzystywać Konto wyłącznie zgodnie z prawem i przeznaczeniem. Za wszelkie uchybienia od niniejszego Regulaminu wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
4. Użytkownik może udostępniać Login i Hasło osobom trzecim, ale ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uchybienia od Regulaminu i szkody spowodowane udostępnieniem Loginu czy Hasła.
5. Użytkownik nie ma prawa umieszczać na swoim Koncie informacji czy treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego, czy naruszającymi prawa innych osób. Za podejrzenie takich działań na Koncie, Usługodawca może usunąć szkodliwe treści, całkowicie zablokować lub usunąć nieodwracalnie Konto Użytkownika.
6. Użytkownik nie będzie nadmiernie obciążał Aplikacji OneIN, Portalu OneIN, jak również nie będzie generował nadmiernego ruchu na Koncie. W przypadku podejrzenia przez Usługodawcę takich działań, Konto Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte nieodwracalnie łącznie z danymi na Koncie.
7. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań, które mogłyby łamać prawo osób trzecich, ich Hasła, Loginy, Konto, czy dane na Koncie.
8. Użytkownik Konta zobowiązuje się, że nie podejmie się, ani nie umożliwi osobom trzecim modyfikacji, kopii czy jakichkolwiek innych działań powodujących złamanie kodu czy części kodu Aplikacji OneIN, Portalu OneIN czy Usługi oraz nie przekaże praw udzielonych innym podmiotom.
9. Wszelkie uchybienia, które zauważy Użytkownik Konta, niezwłocznie przekaże je Usługodawcy tak, aby mógł on nanieść poprawki.
10. Użytkownik zobowiązuje się, że nie wykorzysta luk lub niedociągnięć w Aplikacji OneIN, Portalu OneIN lub za pomocą Konta, do wykorzystania ich w celach niezgodnych z niniejszym Regulaminem lub prawem, a także nie wprowadzi żadnych wirusów czy innych programów internetowych, które mogłyby spowodować uszkodzenia lub działania niezgodne z niniejszym Regulaminem.
11. Użytkownik nie będzie modyfikował, usuwał, przechwytywał ani wprowadzał żadnych zmian treści dostarczanych w Usłudze.
12. Usługodawca ma prawo usunąć treści z Konta Użytkownika, jeżeli powodują one nadmierne obciążenie Aplikacji OneIN, Portalu OneIN lub Konta.
13. Jeżeli Usługodawca uzna działania Użytkownika za niepożądane, ma prawo zażądać od niego zaprzestania jakichkolwiek działań, nawet w sytuacji, gdy nie są one określone w niniejszym Regulaminie. Takie żądanie zostanie wysłane na maila podanego podczas rejestracji Użytkownika. W przypadku niestosowania się do wysłanego maila, Usługodawca ma prawo zablokować lub usunąć nieodwracalnie Konto i dane na Koncie.
14. Konto Testowe nakłada takie same prawa i obowiązki jak Konto z wyłączeniem opłaty, z której jest zwolnione na czas Okresu Testowego.
15. Użytkownik po poprawnym zarejestrowaniu, akceptacji regulaminu i uiszczeniu opłaty z wyłączeniem Konta Testowego na Okres Testowy, otrzymuje odwołalną, niezbywalną i niewyłączną licencję na Usługi OneIN przez okres, za który uiszczona została odpowiednia z aktualnym cennikiem opłata.
16. Usługodawca świadczy usługi, za pomocą Aplikacji OneIN i Portalu OneIN, polegające na dostępie do konta OneIN. Zobowiązuje się świadczyć je z należną starannością zgodnie z możliwościami i posiadaną wiedzą.
17. Za dostęp osób nieupoważnionych do posiadania danych z Konta, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności jeżeli osoby te uzyskały dane w sposób świadomy lub nieświadomy działań Użytkownika.
18. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody niezawinione powstałe w wyniku wadliwego działania Usługi, a także za udostępnienie osobom upoważnionym Hasła, Loginu czy innych danych, jak również za utratę danych spowodowanych awarią systemów informatycznych, sprzętu lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy.
19. Odpowiedzialność Usługodawcy za szkody wynikające z niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania w zakresie Usługi OneIN ograniczone jest do wartości wynagrodzenia otrzymanego od Użytkownika w okresie ostatnich 12 miesięcy.
20. W razie naruszenia jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu lub działań podejrzanych utrudniających pracę Aplikacji OneIN, Portalu OneIN czy Konta, jak również naruszanie praw autorskich czy osobistych, Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług, o czym Użytkownik zostanie poinformowany mailowo, na adres podany podczas rejestracji.
21. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Usługi do celów poprawy jakości pracy, błędów, rozbudowy lub zmian w funkcjonalności, w sposób jak najmniej utrudniającym pracę i korzystanie z Usługi. Zobowiązuje się w takiej sytuacji w miarę możliwości poinformować Użytkowników na Portalu OneIN lub mailowo na adresy podane podczas rejestracji. Mogą również występować krótkie i sporadyczne przerwy w dostępie do Usługi, bez podania przyczyny lub informacji, których łączny czas w danym miesiącu nie powinien przekroczyć 3%.
22.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian funkcjonalności Aplikacji OneIN, Portalu OneIN czy Konta, co nie stanowi zmian niniejszego Regulaminu.
23. Usługodawca zastrzega sobie prawo, bez konieczności informowania Użytkowników, do zmian funkcjonalności, rozbudowy Usługi, naprawy błędów, aktualizacji, umieszczania wszelkich reklam i informacji w Aplikacji OneIN, Portalu OneIN czy Koncie Użytkownika.
24. Użytkownik, korzystający z Usługi OneIN, jest zobowiązany we własnym zakresie posiadać wszystkie niezbędne zgody na przetwarzanie danych, które umieszcza w Aplikacji, Portalu, czy Koncie Użytkownika.
25. Użytkownik, korzystający z Usługi OneIN, nie może wprowadzać do Aplikacji, Portalu, czy na Koncie Użytkownika, danych osób, które nie ukończyły 16 roku życia, za wyjątkiem posiadania odpowiednich zgód na przetwarzanie takich danych.
26. Aplikacja OneIN jest tylko pośrednikiem umożliwiającym przekazanie wysyłki SMS poprzez zewnętrzny serwis, dlatego Usługodawca nie odpowiada za problemy techniczne związane z wysyłką powiadomień SMS o wizytach. Jednak dołoży wszelkich starań, aby funkcja powiadomień SMS o wizytach nie posiadała większych problemów z działaniem.
27. Usługodawca nie odpowiada za brak zasięgu przy wysyłaniu powiadomień SMS o wizytach, zakłóceniach w zasięgu lub niepoprawnych numerach telefonów.
28. Posiadanie wszelkich zgód na wysyłanie powiadomień SMS o wizytach leży po stronie Użytkownika.
29. Funkcja powiadomień SMS o wizytach pozwala na wysyłkę SMS tylko na numery bez dodatkowego obciążenia opłatami. Zatem na numery, które nie spełniają wytycznych, nie będą wysyłane powiadomienia SMS, jak również Użytkownik Aplikacji OneIN może zostać dodatkowo obciążony, wynikającą z danego numeru telefonu, dodatkową opłatą.
30. Treść powiadomień, w funkcji powiadomień SMS o wizytach, nie może zawierać obraźliwych tekstów, wulgaryzmów, jak również jakichkolwiek informacji, które mogłyby urazić lub zniesławić kogokolwiek. Musi być również dostosowana do wymogów wysyłania wiadomości SMS, czyli nie przekraczać, określonej w Aplikacji OneIN, liczby znaków i posiadać wyłącznie dozwolone znaki. W przeciwnym wypadku powiadomienie SMS o wizycie może zostać niewysłane lub może zostać naliczone większe zużycie pakietu SMS, tylu krotnie, ile została przekroczona, określona w Aplikacji OneIN, liczba znaków.
31. Za treści powiadomień, w funkcji powiadomień SMS o wizytach, odpowiada w pełni i całkowicie Użytkownik Konta OneIN. Może je modyfikować i usuwać ze swojego Konta Użytkownika.

§ 8 Udostępnianie danych

1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Kont i zobowiązuje się przetwarzać dane w zakresie niezbędnym do korzystania z usług zawartych pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem zgodnie z prawem.
2. Użytkownik ma prawo do modyfikacji, nanoszenia poprawek i wgląd do swoich danych osobowych na Koncie.
3. Użytkownik akceptując niniejszy regulamin zobowiązuje się do podania swoich własnych, poprawnych danych osobowych i kontaktowych. Jednocześnie oświadcza, że są one zgodne z prawdą i ponosi pełną odpowiedzialność za podanie fałszywych danych.
4. Dane rejestracyjne wyznaczone jako obowiązkowe są niezbędne do prawidłowej rejestracji Użytkownika.
5. Dane identyfikacyjne i dane zapisane na Koncie Użytkownika, Usługodawca zobowiązuje się nie wykorzystywać do celów innych niż potrzebnych do świadczenia usługi.
6. Za wszelkie działania Użytkowników, które mają na celu wykorzystanie danych innych Użytkowników niezgodnie z Usługą, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
7. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego Konta Użytkownika i wszystkich danych na Koncie. W tym celu należy zgłosić się do Administratora Danych (Forcode) mailowo lub telefonicznie na dane ze strony https://forcode.pl/.

§ 9 Płatności

1. Użytkownik korzystający z Usługi jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy zgodnie z aktualnym cennikiem przedstawionym przez Usługodawcę.
2. Konto Testowe jest bezpłatne na czas Okresu Testowego.
3. Płatność za Usługę następuje z góry za wybrany i ustalony, w aktualnym cenniku, okres.
4. Opóźnienie opłaty przekraczające ważność Konta, powoduje zablokowanie Konta ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli w ciągu 14 dni od zablokowania Konta opłata nie zostanie uiszczona, dane i Konto zostaną usunięte nieodwracalnie.
5. Usługodawca ma prawo usunąć nieopłacone Konto wraz ze wszystkimi danymi nieodwracalnie.
6. Płatność opóźniona nie wydłuża okresu licencji o czas opóźnienia.
7. Przedłużenie licencji na korzystanie z Usługi OneIN można dokonać nie wcześniej niż na 2 miesiące przed końcem wygaśnięcia ważności Konta.
8. Wykupienie innego pakietu Usługi OneIN przed końcem czasu ważności Konta, przedłuża ważność Konta, dodając do obecnej ważności Konta, ważność wykupionego pakietu. Obecny pakiet zmienia się na nowo wykupiony.
9. Usługodawca nie ma obowiązku informowania o nadchodzącym terminie opłaty za Usługę, ani o zbliżającym się terminie zablokowania z tego powodu Konta.

§ 10 Reklamacje

1. Wszelka reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy powinna zostać przesłana mailowo na adres onein@forcode.pl. Powinna ona zawierać dane Użytkownika umożliwiające jego identyfikację, uzasadnienie reklamacji oraz sugestie w sprawie usunięcia przedmiotu reklamacji.
2. W razie niemożliwości skontaktowania się Usługodawcy z Użytkownikiem, Użytkownik powinien uzupełnić dane konieczne do identyfikacji.
3. Zgłoszenie, które nie spełnia § 10 ust. 1 jest nieskuteczne do momentu ponownego wysłania i uzupełnienia niezbędnych danych.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Użytkownika w Aplikacji OneIN będzie wysyłana korespondencja i wszelkie informacje w ramach Usługi.
2. Usługodawca ma prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, jednostronnie, bez podania przyczyny i w każdym czasie. Zmiany dostępne będą na Portalu OneIN pod adresem onein.forcode.pl, a po ich zmianie, obowiązują od momentu umieszczenia ich na Portalu OneIN.
3. Zmiany niniejszego Regulaminu będą w miarę możliwy sposób oznajmiane Użytkownikom Aplikacji OneIN i Portalu OneIN, najczęściej za pośrednictwem adresu e-mail podanego podczas rejestracji, Portalu czy Aplikacji OneIN.
4. Użytkownik może odmówić akceptacji zmienionego Regulaminu w terminie 14 dni od dnia opublikowania zmian, co skutkuje usunięciem Konta Użytkownika nieodwracalnie.
5. Użytkownik po wcześniejszym zaprzestaniu usługi OneIN nie ma prawa do zwrotu pieniędzy za pozostały niewykorzystany okres.
6. Wszelkie usługi nie objęte niniejszym Regulaminem są uzgadniane indywidualnie.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
8. W sprawach sporów pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem sądem rozstrzygającym jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.